Kristiansand museum gjennom 23 år 1965 –1988

Tekst: Gerd Buene Mortensen

Vedlegg til hovedforedraget, Agder Vitenskapsakademi 2014

Da Agder distriktshøgskole (ADH) ble opprettet og startet sin undervisning i august 1969, hadde jeg allerede vært ansatt ved Kristiansand Museum (KM) i fire år. Jeg hadde utdanning som sekretær og norsk-engelsk stenograf og hadde arbeidet noen få år innen shipping og offentlig administrasjon. Stillingen jeg fikk ved KM var nyopprettet, det hadde tidligere ikke vært noen fast hel stilling i museets administrasjon.

KM, som allerede ble opprettet i 1828, var utgått fra Kristiansand Katedralskole med sine samlinger, hovedsakelig naturhistoriske (zoologi, geologi og botanikk). En fra Katedralskolens undervisningspersonale (lektor, adjunkt eller overlæ- rer–senere rektor) fungerte som bestyrer ved museet. Da Peter Valeur ble ansatt som konservator i zoologi i 1965, ble han museets bestyrer ved siden av å være bestyrer av Zoologisk avd.

Først i 1917 overtok Kristiansand Kommune KM og hadde fra da av ansvar for museets økonomi og lokaler. I tillegg til den naturhistoriske avdeling ble det i 1964 opprettet en humanistisk avdeling med lektor Fredrik Werring som bestyrer. Flere institutter kom til etter hvert, jeg nevner her de instituttene som fra 1960-tallet kom i gang med universitetsundervisning, i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO):

1966–Fransk institutt opprettet, med lektor Fredrik Werring som bestyrer. Den fransk-norske sommerskolen, grunnlagt i 1951, ble ledet av lektor Werring i alle år fram til 1976.
1967–Nordisk institutt opprettet, med lektor Tore Austad som bestyrer (1967–1972), senere avløst som bestyrer i 2 års perioder av lektorene Lars Thomas Braaten, Egil Børre Johnsen og Ole Bernt Syvertsen fram til 1978.
1968–Tysk institutt opprettet, med Egil Hjelde (senere lektor Leiv Holte) som bestyrer.
1968–Matematisk institutt, opprettet med lektor Jakob Try som bestyrer.
1970–Engelsk institutt opprettet, med høgskoledosent Peter Young som bestyrer.
1972–Pedagogisk institutt opprettet, med lektor Helge Bergstad som bestyrer.

I tillegg ble det opprettet to institutter som i første fase ikke var rettet mot undervisning, men mer med tanke på framtidig forskning:

1968–Historisk institutt opprettet, med lektor Helge Bergstad som bestyrer.
1970–Samfunnsvitenskapelig institutt opprettet, med daværende undervisningsleder ved ADH cand.oecon. Arild Sæther som bestyrer (1970–73), og senere forskningsstipendiat Jan Erik Nilsen som bestyrer (1973–76).

Etter at min stilling ved museets administrasjon ble opprettet i 1965, ble Peter Valeur ansatt som konservator i zoologi samme år. I 1968 ble taxidermist Ovin G. Udø ansatt som førstepreparant ( zoologi) og i 1974 ble cand.real. Per Arvid Åsen ansatt som vitenskapelig assistent, senere førstekonservator i botanikk og bestyrer av Botanisk avd., senere også som KMs bestyrer.

Lektor Arne Buvig var bestyrer av Geologisk avd. 1965–1975 og av Numismatisk samling (mynter) 1962–1965, dessuten KMs bestyrer 1962–1965.

Lektor Haakon Damsgaard var bestyrer av Botanisk avd. i perioden 1965–1974 og av museets Numismatiske samling fra mars 1980.

I 1976 overtok cand.real. Ole Fridtjof Frigstad som bestyrer av Geologisk avd.

De ansatte ved naturhistorisk avdeling hadde sine arbeidsplasser i delvis ombygde uthusbygninger på Gimle gård med verksteder, magasin og kontorer. Bestyrerne ble lønnet nærmest symbolsk for sitt arbeid ved museet.

I 1972 ble Solveig Kolrud ansatt som kontorassistent (deltid) ved museets kontor. Som museets bibliotekar fungerte Ellen Felberg, deltid 1969–1978, senere bibliotekarene Ria Heie og Gunn Haakedal, også deltid. Og utover 1980-tallet knyttet museets skoletjeneste til seg adjunkt Jostein Andreassen (deltid). Til slutt nevnes renholdsassistent Olga Jensen (deltid) fra 1965 – ved museets lokaler på Gimle.

I statuttene for KM het det at rektor ved Kristiansand Katedralskole også ble leder av KMs styre. Da dr.philos. Halvor Vegard Hauge kom til Katedralskolen som rektor i 1960, ble han samtidig også styreformann ved KM.

Rektor Hauge var en drivende kraft i museets styre og administrasjon. I mange år hadde jeg et nært og godt samarbeid med ham, helt til han sluttet som rektor ved Katedralskolen i 1981 og dermed også som museets styreformann. Deretter fulgte Egil Hjelde som rektor ved Katedralskolen og dermed også som styreformann ved museet, til ham hadde jeg også et nært og godt samarbeid.

Da jeg begynte i 1965, holdt KMs kontor til i øverste etasje i tidligere Folkebibliotekets bygg på torvet. Agder distriktshøgskole (ADH), opprettet i august 1969 som en av de tre første distriktshøgskolene i landet, flyttet inn i Norske Folk-bygget ved Wergelandsparken med sin administrasjon. Halvor Vegard Hauge, som ble høgskolens første direktør, sørget for at museets ansatte ved humanistisk avd. fikk gode og tidsmessige lokaler der.

Mine arbeidsoppgaver ved museet var allerede fra starten av selvstendige og varierte – som sekretær for museets styre (saksbehandler og referent), budsjettarbeid, regnskap, personalsaker etc.– jeg fungerte som administrativ leder ved museets kontor.

I tillegg hadde jeg diverse arbeidsoppgaver for Agder Akademi (opprettet i 1962), der Halvor Vegard Hauge var første preses. I de første årene ved museet hadde jeg også arbeid med kursvirksomheten ved Det komm. folkeopplysningsråd. Dette ble senere overtatt av Kristiansand kommune, da universitetsundervisningen ved KM for alvor kom i gang fra slutten av 1960-tallet og arbeidsmengden ved museets kontor økte betraktelig.

Allerede fra høstsemesteret 1966 satte KMs humanistiske avd. i gang universitetsundervisning til fransk mellomfag (på den tiden var det ikke fransk grunnfag ved Universitetet i Oslo (UiO)–studieopplegget godkjent av UiO–stort sett med lokale forelesere, men også med gjesteforelesere fra UiO i noen emner. Denne undervisningen ved KM fortsatte helt fram til og med vårsemesteret 1979.

Samme godkjenningsprosedyre fra UiO mht. studieopplegg etc. gjaldt også for de neste universitetsfagene KM satte i gang, hovedsakelig med lokale forelesere, men også med gjesteforelesere fra UiO, særlig i fagene tysk og norsk:

Nordisk grunnfag/mellomfag –fra 1969 til og med 1978.
Tysk grunnfag/mellomfag - fra 1970 til og med vårsemesteret 1974.
Engelsk grunnfag - fra 1971 til og med vårsemesteret 1972, da ADH overtok undervisningen
Pedagogisk seminar –sommerkurs fra 1965 - og utover til høsten 1976, da Kristiansand Lærerskole overtok undervisningen i pedagogikk.
Juridikum, 1. og 2. avdeling, fra 1972 til 1980, med høgskolelektor Lars Christensen som faglig ansvarlig.
I tillegg ble det gitt undervisning (manuduksjon) i noenmatematiske emner av KM fra 1968 til 1971, da overtok ADH matematikk-undervisningen.

Undervisning i alle disipliner til forberedende prøver i filosofi (examen philosophicum) lokalt, ble holdt av Kristiansand Katedralskole fra 1962 til 1970, da ADH overtok denne undervisningen. Det samme gjaldt immatrikulering ved Kristiansand Katedralskole (universitetsundervisningen) fra høsten 1962 til høsten 1970, da tok ADH over dette.

Universitetsundervisningen ved Katedralskolen hadde i tillegg hatt noen matematiske emner allerede fra 1963 til 1968, senere overtatt av KM (1968–1971)–i 1972 overtok ADH hele matematikkundervisningen.

Med den forholdsvis store økningen i tilbudene til universitetsundervisning KM etter hvert gav, økte også arbeidsmengden ved kontoret betraktelig. Det var arbeidskrevende, men også svært interessante år, det meste var «nybrottsarbeid» her i Kristiansand, hvor slik universitetsundervisning ikke var blitt gitt tidligere. Jeg fungerte som adm.leder for universitetsundervisningen ved museet, bestyrerne ved instituttene var de faglig ansvarlige.

Flere ganger reiste jeg inn til forskjellige avdelinger og institutter ved Universitetet i Oslo, for informasjon og «opplæring» og ble tatt vel imot av: Romansk institutt, Nordisk institutt, Germanistisk institutt, Britisk institutt og Det juridiske fakultet, det gjaldt studieopplegg for de aktuelle studier ved museet, økonomisk dekning av undervisningen, godkjenning av lokale forelesere, pensumlister, eksamensavvikling lokalt etc.

Personlig kan jeg fortelle at jeg fra 1972 til 1976 tok examen artium, engelsklinjen, som privatist ved Kristiansand Katedralskole, i alt 13 eksamener i løpet av fire år –og hele tiden i full stilling ved KM.

KM var i Kristiansand kommunes eie fra 1917 og fikk stort sett sitt driftstilskudd derfra, og fra 1968 også med økonomisk støtte fra Vest-Agder fylke. Fra 1968 kom KM imidlertid inn på statsbudsjettet under posten «halvoff. museer», fra og med 1975 med egen post på statsbudsjettet. Til dekning av utgifter til foreleserne ved universitetsundervisningen, var hovedsakelig statlige midler via Folkeuniversitetet, men også fra ADH og fra Kristiansand kommune.

Fra høsten 1969 og videre utover i 20 år sørget ADH for gode og sentrale lokaler for KMs humanistiske avdeling, hvor også høgskolens auditorier ble brukt til alle museets forelesninger, dessuten bibliotektjenester, lesesaler, eksamensavvikling lokalt osv., som ble benyttet av museets studenter på lik linje med høgskolens egne studenter. I tillegg dekket ADH alle utgifter KMs humanistiske avd. hadde mht. kontorleie, oppvarming, vaktmestertjenester, eksamensavvikling lokalt etc. i hele perioden.

I det hele tatt sørget ADH så godt for museets administrasjon til universitetsundervisningen, at det ikke hadde vært mulig å gjennomføre denne undervisningen over så lang tid uten den økonomiske støtten og bidrag ellers som museet nøt godt av i hele 20-årsperioden.

For egen del vil jeg framheve at det var svært inspirerende å arbeide innenfor høgskolemiljøet. Det var stor vekst ved ADH på 1970 og -80 tallet av nye studietilbud, antall ansatte og studenter økte betraktelig og ellers var det stor aktivitet på mange hold. Jo, det var en pionertid, ofte med mye moro.

Etter hvert overtok ADH museets universitetsundervisning. Innen 1980 hadde høgskolen overtatt undervisning i norsk, fransk og engelsk, i tillegg matematikk. Tysk universitetsundervisning ble avsluttet ved KM i 1974 og kom dessverre ikke i gang igjen ved ADH før ut på 90-tallet. Jus-studiet (1. og 2.avd.) ved KM ble avsluttet i 1980, da overtok Folkeuniversitetet lokalt og fortsatte med dette studietilbudet i mange år framover. Og først fra høstsemesteret 2011 ble det satt i gang et jus-studium igjen, nå ved Universitetet i Agder.

Etter at universitetsundervisningen ved KM ble avsluttet og stort sett overtatt av ADH, ble instituttene ved museets humanistiske avdeling avviklet. Den neste store oppgaven for KM var å skaffe bygg –de naturhistoriske samlingene (hovedsakelig zoologi, geologi og botanikk) hadde vært lagret på loftet i det tidligere Folkebiblioteket og i uthus-bygningene på Gimle gård i mange år, uten tilgang for publikum. KMs styre tok derfor igjen kontakt med sentrale myndigheter for å løse denne viktige oppgaven. Det første møte med Stortingets kirke- og undervisningskomité var i 1984, og jeg ble valgt av KMs styre til å delta fra museets administrasjon sammen med styret

I 1985 satte Kristiansand kommune ned en plankomité (fra kommunen og Vest-Agder fylke) med en innstilling om museets framtidige bygg på Gimle. De ansatte ved KM ble bedt om å gi sine kommentarer til innstillingen. Av museets øvrige ansatte ble jeg valgt til å lage en skriftlig oppsummering av deres syn på denne innstillingen, avgitt 8. januar 1986.

Og i juni 1986 ble det nedsatt en byggekomité for KMs bygg, av Kristiansand formannskap, med daværende finansrådmann Odd Hultmann som leder. Jeg ble valgt av KMs ansatte som representant i byggekomitéen. I alt ble det foretatt fire møter til Stortingets kirke- og undervisningskomité og to med Statens Museumsråd av KMs styre og representanter fra Kristiansand Kommune i perioden 1984–87. Jeg ble valgt av KMs styre til å representere museets administrasjon i de ovennevnte møtene.

Jeg kan også opplyse at jeg ble valgt inn i landsstyret for De Norske Naturhistoriske Museer (NNML) i perioden 1985–87, som første kvinne fra administrativt personale, inntil da hadde kun mannlig vitenskapelig personale blitt valgt inn i dette landsstyret.

Av forskjellige grunner valgte jeg å slutte ved Kristiansand Museum våren 1988–etter 23 år. Jeg ble selv student ved Agder distriktshøgskole samme høst –i studiet offentlig administrasjon. Men det er en annen historie

Kristiansand 07.04. 2014