Lærerutdanningens historie i Kristiansand

Videoopptak av Aud Findal Dahls foredrag på seniorsenteret og vitenskapsakademiet. Den 6.desember 2004

Takk for anledningen til å komme! Som prorektor er jeg leder av det institusjonelle studieutvalget, med særlig ansvar for utvikling/endring av vår studieportefølje. Derfor følger jeg utviklingen innen lærerutdanningen med stor interesse, - nasjonalt men ikke minst innen vår egen institusjon. På grunn av matriseorganisering er det ikke til å unnslå at vi har en stor utfordring i å utvikle utdanningen på beste måte, - faglig, - og det organisatoriske samarbeidet på tvers av nå alle fakulteter, - med hensyn til lærerutdanningen. Her nedlegges mye bra arbeid, - og jeg tror hele høgskolen har forståelse for både utfordringene og mulighetene som ligger nettopp i den organiseringsform som er valgt for lærerutdanningen ved HIA. Men lærerutdanningen er ”gammel” i Agder. Det er den eldste av utdanningene, - som startet med Holt-seminaret i 1839. Senere fikk vi lærerskolen i Christiansand i 1877, - som senere ble Kristiansand lærerhøgskole (KLH) i 1976.

Jeg kommer selv fra den nest eldste utdanningen, - nemlig sykepleierutdanningen i Arendal fra 1920 og har vel alltid tenkt på lærerutdanningen som en slags ”søster” til helsefagutdanningene med omsorgsaspektet og praksisrelasjonen sentralt. Disse utdanningene har faktisk mye til felles og danner på mange måter kjernen i høgskolens store tilbud av profesjonsutdanninger. Disse utdanningene får også mye oppmerksomhet fra samfunnets side. Særlig lærerutdanningen blir nå stadig kommentert og vurdert. Det er naturlig , - og viktig og behøver ikke begrunnes nærmere. Vi snakker her og framtidas kapital. Det er likevel motsetningsfylte trekk som kjennetegner norsk skole i dag. Vi har nettopp fått St.m. 30, ”Kultur for læring” Der leser vi :

” Kunnskapen om norsk skole har aldri været bedre….. I løpet av de siste år er det blitt gjennomført nasjonale og internasjonale undersøkelser som har bidratt til å synliggjøre kvaliteter i den norske skolen, men også pekt på en del utfordringer…….. Grunnopplæringen har lykkes på en rekke områder…. Mange lærere i forhold til elevtallet sammenliknet med hva en finner i de fleste andre land…”

Det siste året er det likevel blitt 1641 færre lærerårsverk i grunnskolen mens elevtallet økte med 7280 elever, - skal vi tro Margreth Olin i dagbladet 4. desember. Det høres ut som en skikkelig utfordring synes jeg! Og, - i går stod det referert fra en av de internasjonalt seriøst vurderte undersøkelsene i avisene. PISA- undersøkelsen. Der fastslås det at norge beveger seg ytterligere nedover på lista i naturfag og matematikk. Framtidens lærerutdanning har i sannhet store utfordringer, - og i en slik tid er det faktisk også viktig å se litt bakover også. Historien kan lære oss meget. Det er mange måter å dokumentere historie på,- bøker og oversikter er en ting. Et mer forsømt område er kanskje det å ”tømme fra levende kilder” som jeg forstår er noe av intensjonen her, - i samtalene med Olaf Larsen og Henrik Halvorsen. To store innen lærerutdanningen.

Rektoratet mener dette er et viktig og prisverdig initiativ og er veldig glad for at det gjøres. Det beste e , etter som jeg har forstått, at dette bare er en begynnelse. Tanken er at dette også skal gjøres på flere andre utdanningsområder ved HIA. Hjertelig takk for initiativet til seniorsenteret i samarbeid med vitenskapsakademiet, - og selvsagt også hjertelig takk til de personer som deltar aktivt på videoen. Vi gleder oss nå til å se den.

Aud Findal Dahl
prorektor