Torleiv Vaksvik til minne: 1928-1999

Skoledirektør Torleiv Vaksvik døde fredag 26. mars, 71 år gammel. Med han er en av landets mest særpregede skolehøvdinger gått bort. Han ble født i Skjold i 1928 og tok eksamen ved Volda lærarskule i 1953. I tillegg tok han universitetseksamener i pedagogikk og nordisk.

Sin lærergjerning startet han ved Fana Folkehøgskole. I 1954 ble han rektor ved Mathopen skole og fikk i oppgave å bygge opp denne skolen. Senere ble han engasjert i arbeidet med innføring av 9-årig skole i Laksevåg Etter sju spennende og arbeidskrevende år i Laksevåg var Vaksvik meget godt forberedt til utfordringene som fulgte i de neste 16 årene i Kristiansand kommune, først som skoleinspektør og deretter som skolesjef. Denne stillingen hadde han til han ble utnevnt til skoledirektør i Vest-Agder i 1978. Det var en rik og ekspansiv periode i Kristiansands skolehistorie, preget av nybygg og forsøksvirksomhet.

Vaksvik fikk stor tillit og ble etter hvert valgt inn i en rekke råd og utvalg. Han engasjerte seg i det lokale organisasjonslivet og i oppgaver på det nasjonale nivå. I 11 år var han medlem av Grunnskolerådet, i lange perioder nestleder og leder. I fem år var Vaksvik nestleder og leder i Samordningsutvalget for skoleutvikling (SSU). Gjennom disse oppgavene fikk Vaksvik stor innflytelse på utformingen av grunnskolen i Norge i en lang periode.

Torleiv Vaksvik

I seks år var Vaksvik Norges representant i et prosjekt i Europarådets regi. Han deltok i konferanser og studiereiser i de fleste europarådslandene. Han hadde også studieopphold ved Stanford-universitetet i California og skrev flere artikler om det amerikanske utdanningssystemet.

Vaksvik var også en skrivende person med dype røtter i den nynorske språkkulturen. Som talemål holdt han fast ved Sunnmørsdialekten. Grunnsynet på skole og oppdragelse kom til uttrykk i «Dagbokrefleksjonar om skulen», som siden ble gitt ut i bokform. Han var folkelig i ordets beste betydning, og satte stor pris på kulturarven slik den kommer til uttrykk i sang og musikk, litteratur og historie. Han bar med seg noe av tradisjonen fra folkehøgskolen gjennom hele sitt pedagogiske virke.

I en periode var Vaksvik formann i skoledirektørkollegiet. Han arbeidet alltid for å gjøre skolen så god som mulig. På mange måter var han i forkant av utviklingen. Samarbeidet mellom skolen og hjemmens opptok ham sterkt. Gjennom heftene «Lesekvarten», «Leksekvarten» og «Syngekvarten» gav han ny energi til dette arbeidet.

Fra august 1992 fungerte Vaksvik som utdanningsdirektør i Vest-Agder. Fra han fylte 65 år, gikk han over i stilling som rådgiver for departementet. I denne perioden intervjuet han en rekke sentrale skoleledere og samlet intervjuene i boka «Gjennom skolevinduet». Vaksvik var leder og drivkraft i en gruppe som utarbeidet boka «Skoleanlegg- forbedringer og fornyelse» (1995). Dette arbeidet la også grunnen for en nasjonal konferanse om skolebygg i Kristiansand i 1998. Elevenes og lærernes arbeidsmiljø var en hovedsak for ham.

Det som særpreget Vaksvik, var hans uvanlige evne til å kombinere omsorg for den enkelte og handlekraft i det praktiske arbeidet. Han kunne samtale med alle, med elever, lærere og foreldre. Han møtte alle med et åpent sinn. Derfor fikk han kontakt med alle han møtte, fra 7-åringen i skolestua til statsråden ved kongens bord. På den måten fikk han være til inspirasjon og støtte for mange. Det blir et stort tomrom etter ham i vennekretsen og i skoleverket. Størst blir savnet for Anna, barna og barnebarna. Vi går inn i sorgen sammen med dem. Minnene etter Torleiv Vaksvik vil være levende og sterke, fylt av takknemlighet og glede.

Torleiv Vaksvik ble i 1994 tildelt Kongens fortjenestmedalje i gull.

Bjørn J. Monstad
Toralf Tveiten