Skog og Tømmer i Kristiansand

Bildeserie i lav oppløsning, hentet fra tidligere videofilm-opptak, gjort av Torvald Slettebø.

Skog og Tømmer i Kristiansand

"Her skal byen ligge", skal Christian IV ha sagt i det han steg i land på Sanden i året 1641. I virkeligheten gikk det nok ikke så spontant for seg. Kongens embedsmenn hadde lenge tilrådd kongen opprette en flåtebase på sørkysten.

Kristiansand byplan tegning

Og her lå den mest velegnede havnen, med trygg og ubegrenset plass for orlogsfartøy og handelsskip. Og adkomst og utseiling gjennom Østergap eller Vestergap, alt etter vindretning.

Kristiansand tegning seilbåter

Og så gav tømmeret økonomisk grunnlag for bydannelse: To store tømmerelver munnet ut her, Topdalselva og Otra. En garnisonsby måtte ha lokale inntekter, og tømmerhogst, sagbruk og trelasthandel gav det. Og den nye byens beliggenhet gjorde tollkontrollen effektiv, så Kongen også fikk sitt.

Stor eik og mann med øks i Kristiansand

Eik i grove dimensjoner trengtes i store mengder til oppbygging kongens orlogsflåte, og Sørlandet hadde eikeskoger som måtte utnyttes.

Kristiansand Odderøya og Festningen

Utsnitt av et kart fra 1662, da byen på Sanden var 21 år gammel, og nettopp "myndig". Vi ser elvemunningen, med skip i vinteropplag. Og tømmer eller trelast som fraktes i flåter. Det var flere små og større sagbruk lenger opp i elva. Odderøya hadde viktig utskipningshavn for tømmer og trelast.

Tømmersaga Skog og Tømmer i Kristiansand

Tømmersaga, for to mann, ser rusten og gammel ut. Og den er forlengst avløst av motorsaga. Men egentlig er den selv en nykomling: Tømmer ble nemlig hogd med øks i gammel tid.

Barkespade Skog og Tømmer i Kristiansand

Barkespade: Barken måtte skrelles av mens stokken var fersk. Ble barken sittende på, kunne veden ta skade under lagring.

Skog og Tømmer i Kristiansand

Tømmeret kunne fløtes på elva. Men frem til elva måtte det trekkes av hesten. Og den måtte stelles skikkelig. Hoven vokser stadig, så hesteskoen kan løsne, om det ikke skos om.

Skog og Tømmer i Kristiansand

Gode arbeidskamerater. Men nå avløses hesten av traktoren, og da blir forholdet mer upersonlig.

Hest kjører tømmer i Kristiansand

Men i ulendt sørlandsskog kan ennå hesten være best.

Hest i snø kjører tømmer i Kristiansand

Og i tidligere tider var den altså uten konkurranse.

Hest i snø kjører tømmer i Kristiansand

Også til vedkjøring.

Hest i snø kjører tømmer i Kristiansand

Det var stritt arbeid både for hest og mann

Hest i snø kjører tømmer i Kristiansand

- enten det var slapseføre eller djupsnø.

Skog og Tømmer i Kristiansand

Fra en gammel tegning: Pelskledd oppkjøper noterer, eiermerke hogges inn, og oppmåleren gir beskjed om dimensjon på stokken.

Skog og Tømmer i Kristiansand Skog og Tømmer i Kristiansand Skog og Tømmer i Kristiansand

Fløting var hard påkjenning både for folk og tømmer. Sørlandselvene hadde stryk og fosser som måtte forseres. Vanskeligst var Topdalselva, og mye tømmer ble skadet under reisen. Etter hvert ble det bygd tømmerrenner forbi de vanskeligste partiene.

Skog og Tømmer i Kristiansand

Så ble tømmeret samlet opp i lenser.

Tømmerfløtere i Kristiansand Stray bommen tømmerfløting Skog og Tømmer i Kristiansand

Et vinterbilde fra Stray-bommen. Her ble tømmeret sortert etter de innhogde eiermerkene.

Skog og Tømmer i Kristiansand

Stokkene ble møysommelig hogd firkantede. Det ble mye flis av det. Men den gikk ikke til spille. Den ble samlet opp til brensel. Plankehoggerne var en stor befolkninggruppe i det gamle Kristiansand.

Skipsverft i Kristiansand

Tidlig kom skipsverftene i byens strandsone. På dette utsnittet fra en håndkolorert tegning ser vi rundtømmer, og ferdighogde planker og krumme spanter og kne.

Oppgangssag Skog og Tømmer i Kristiansand

Det var et umenneskelig slit å sage med muskelkraft. Men så kom oppgangssaga, som fossen kunne drive.

Modell av Oppgangssag

Modellen viser virkemåten: Vannhjulaksen har en sveiv som trekker sagbladet opp og ned. Ofte var det i tillegg et mindre vannhjul som trakk stokken mot sagbladet.

Sagblad Skog og Tømmer i Kristiansand

De eldste sagbladene ble gjerne smidd av bygdesmeden. De var tjukke, så det blei mye spon. Nyere sagblad var mer effektive.

Skog og Tømmer i Kristiansand

vannhjul av vanlig type, helt av tre. Senere ble det brukt støpejern, i hvert fall til akselen.

Sagblad og kjetting

I bildet til venstre ser vi nederst kjettingen som trekker stokken.

Oppgangssag av moderne type Skog og Tømmer i Kristiansand

Oppgangssag av moderne type, med mange og tynne blad, som i en operasjon kan kløyve stokken til bord.

Boen sag Lillesand

Denne oppgangssaga sto i Boen parkettfabrikk ved Lillesand, og gikk dessverre med i brannen.

Skog og Tømmer i Kristiansand

Kornbrekke sag er restaurert av historielaget. Opprinnelig var det en oppgangssag, som ble ombygd til sirkelsag. Vi ser ned på turbinen, en trekonstruksjon med jern-skovler.

Skog og Tømmer i Kristiansand

Via remmer og hjul driver fossen sagbladet. Et gammelt anlegg, men fullt brukbart også i dag.

Tømmerbil Kristiansand

Men så tar motoren over, og mannen trekker bare i spaker. Det er fremdeles også små sagbruk på Sørlandet, men det går i retning av færre og større.

Sagblad Skog og Tømmer i Kristiansand

Kontroll av sagbladet.

Skog og Tømmer i Kristiansand

Stavproduksjon var lenge en viktig næring i de indre Agder-bygdene. Den kunne utnytte småskogen bedre, og behøvde ikke et stort teknisk anlegg.

Skog og Tømmer i Kristiansand

Staven ble brukt til tønner, og til kassebord. Men så ble det ikke lenger bruk for tønner til sidesaltting, og plastemballasje avløste trekassen.

Skog og Tømmer i Kristiansand

Små gårdsbruk med litt skog kunne greie seg slik. Jordbruk i sommerhalvåret, og skogsdrift og stsavprodukjons resten av året. Kanskje også vedhogst.

Skog og Tømmer i Kristiansand

Stav ligger til tørk før salg.

Skog og Tømmer i Kristiansand Skog og Tømmer i Kristiansand

Og så videre med båt. Denne staven skal til tønnefabrikker vestpå.

Skog og Tømmer i Kristiansand

Bøkkeryrket krevde lang opplæring og erfaring. Høvling og tilpassing ble gjort for hånd. Men så var det altså ikke lenger behov for stavproduksjon. Tidene skifter: Nå må småskogen mest bli til brensel. Som jo er verdifull nok, særlig når elektrisk oppvarming stiger i pris.

Tønne