Marinehistorien sett fra Agder-                                    

                                                                                                                                                                                                          

            Fra Leidang til piratkrig på Afrikakysten                                                     

           

            Bildeportal samlet av                                                                     

          Per Kjell Kristiansen 

                  Flaggkommandør i Marinen

                                                                                                                                                                         

                    

 

           

            

            Bildeportalen må oppfattes som stikkord med henvisning til kilder  

                  og opplysninger om det tema som ønskes belyst. Disse kilder

                  er henvist til under hvert bilde som Kilder / referanser og er gitt 

                  nummer som refererer seg til boklisten som avslutter side nr 9. 

        

                   Neste side

                   Tilbake til Startsiden  

 

 

 

                   Klikk på side: 1,   2,   3,   4,   5,   6 7,   8,   9

 

                                                                                                                                  1.

                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                          Foto: Bok nr 3

001. Leidangen 

Kong Håkon I, den gode (ca 930 - 960) organiserte Leidangen, en folkeflåte med hærstyrker ombord til å forsvare landet mot ytre fiender. Leidangen var en 

forsvarsordning basert på at befolkningen i de forskjellige landsdeler pliktet å hjelpe hverandre i tilfelle angrep. Bestemmelser om Leidangsordningen 

finnes både i Gulatingsloven og Frostatingsloven.

 

Kilder / referanser: Bok nr 1, 2, 3 og 4 

 

King Haakon I was ruling Norway  between  930 - 960 AD. He is known for the organizing of a martime defence force called Leidangen consisting of viking-warriors embarked in 

ships. The objective being a joint military defence of the mainland by mutual support. The regulations of the Leidangen is given by law in Gulatingsloven and Frostatingsloven.

                                                                     
                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                              Foto: Bok nr 3                                                                                                                                             

 

 

002. Skipreider

Gulatingsloven bestemte at landet skulle være inndelt i skipreider. Hvert skipreide skulle ruste ut et skip med mannskap. For hver sjuende innbygger i skipreidet 

skulle det rustes ut en mann til Leidangsflåten. Antall innbyggere bestemte derved størrelsen på flåten. Agderfylkene (Egdafylket) var tynt befolket og stilte med 

15 skipreider,  mens Rogaland (Rygjafylket)  stilte med 32. Størrelsen på de åpne langskipene ble angitt i sesser som betyr sitteplasser på hver side av skipet. 

Leidangsordningen forfalt da Svartedauden og de senere pestepidemiene på 13- og 1400-tallet reduserte befolkningen kanskje til det halve av hva den hadde 

vært.  Folketallet begynte ikke å vokse igjen før på 1500-tallet.

 

 

Kilder / referanser: Bok nr 1, 2, 3 og 4           

 

The Gulating law constituted that the country should be divided into districts called skipreider. Each skipreide was obliged to prepare a fully equipped and manned ship. Compulsory  

duty to serve in the Leidangen, was given every seven man in the skipreide. Thus the number of male inhabitans determined the size of the fleet. The Agder counties (Egdafylket) 

beeing scarcely inhabitated, provided only 15 skipreider, while the neighbour county  Rogaland (Rygjafylket) provided 32. The size of the viking ships were meassured in sesser i.e. 

the number of seats for the oarsmen on each side of the ship. 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Foto:  Bok nr 3                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                           

        003. Vedenavn (Vitenavn)    

Vedeordningen var opprinnelig et eldgammelt system for visuell varsling av enkleste slag, det vil si med røyk og ild. I Norge ble denne varslingsform  en del av 

Leidangsordningen,  men har også vært brukt inne i landet i de dalstrøk som var befolket. Varslingen virket slik at det på steder som var synlige på lang avstand, 

ble tent bål for å varsle fare. Når et slikt faresignal ble observert, var det meningen at det så raskt som mulig skulle sendes videre som en kjedereaksjon. Derfor 

var store stabler av stokker  gjort klare på fjelltopper som var utpekt på forhånd. Vedene finnes igjen i stedsnavn på fjelltopper som i sin tid har vært i bruk til 

varsling . 

 

Kilder / referanser: Bok nr 1, 2, 3 og 4  

 

The vede-warning system was originally an ancient way of visual signaling by showing fire and smoke.  In Norway this system became part of the Leidang defence organization. 

Piles of heavy timber (logs meassuring 5 - 7 meters)  erected on predetermined mountain tops, were set on fire to signal enemy forces proceeding towards the coast. The 

neightbouring signal station observing the warning message, set fire on own timber and so on along the coast. The same system was to some extent used in the inland valleys

when the enemy was proceeding ashore.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    

                                                                                                                                                                              Foto: Bok nr 3                                                  

004. Vede

Det opprinnelige norske navn er vite. Vede og baune er dansker versjoner som fremdels brukes på henholdsvis Sør- og Vestlandet. 

Et fåtall av den opprinnelige vedetypen  som sannsynligvis ble satt opp så sent som under Napoleonskrigene tidlig på 1800-tallet, var 

fremdeles intakte 200 år senere. Dette bildet er fra Rollag i Numedalen. Stokkene må ha vært av malmfuru. Slikt tømmer var det etter 

hvert mindre igjen av i kystsonen. Under Syvårskrigen 1807 - 1814 ble den såkalte klapptelegrafen tatt i bruk som meldingssystem 

langs kysten. Se bilde nr 031.

 

 

Kilder / referanser: Bok nr 1, 2, 3, 4 og 5.

 

One of the few remaining original vede piles. This one from Rollag in the Numedalen valley is most probably erected during the war between England

and Denmark / Norway in 1807 - 1814. Logs of heartwood could last for centuries. A more advanced visual signal mast which  was introduced in 

the same war, is shown on piceture no 031.   

 

 

 

 

         

                                                                                                           Foto: Bok nr 3

                                                                                                                                                                

 

005. Magnus Lagabøters landslov.

Bilde fra innledningen av Magnus Lagabøters landslov (manuskript fra første halvdel av 

1300-tallet). Krigere står i stevnen på et vikingskip med en prest mellom seg.  Helt siden 

loven ble vedtatt på tingene i 1274 - 76, har Norge hatt en lovgivning samlet i en lovbok 

gjeldende for hele landet. I Europa er det bare Island som har hatt en "landslov" like lenge 

(Wikipedia 2009).  

 

Kilder / referanser: Bok nr nr 3

This ornamental painting, showing a priest in the ships bow, protected by two warriers, is from the lawbook 

of  Magnus Lagabøter. The manuscript originates from the first half of the 1400th century.  Ever since the law  

was approved by the Thing (historical term for parliament) between  1274 and 1276, Norway has been ruled by 

a common law. In Europe only Iceland has benefitted  from such a long legal  tradition.    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Foto: Bok nr 2, bind1

               

006. En nøyaktig kopi av Gokstadskipet  

I 1893 seilte sjøkaptein Magnus Andersen med et mannskap på 11 fra Norge til USA med Viking, en tro kopi av Gokstadskipet. Ferden fra Bergen til New 

London i Connecticut tok 44 døgn. Sjømannskap og skipsbyggingskompetanse har lange tradisjoner i Norge. Gokstadskipet som ble bygget omkring år 

900, ble funnet i en gravhaug på Gokstad i Vestfold 1000 år senere.

Kilder / referanser: Bok nr 1, 2, 3 og 4   

 

In 1893 captain Magnus Andersen and his crew of 11 men, sailed across The Atlantic Ocean from Bergen, Norway to New London, Connecticut, USA in a genuine copy of the 

viking ship named Gokstad.  The voyage which took 44 days,  is proving Norwegian shipbuilding skill and seamanship. The original from 900 AD was excavated after beeing 

burried for  more than 1000 years in a grave-mound in Gokstad of eastern Norway. 

 

                                                                                                                                                                                  

                                                    

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Foto:  Bok nr 51                                                                                                                                                                                                                                                                                              

007. Våpen
Ifølge Gulatingsloven  skulle hver mann ha bredøks eller sverd, og spyd og skjold. Tidligere krevdes kun buer og økser som var allemannseie og derfor relativt

rimelig å anskaffe. Bildet viser bønder som blir inspisert av en våpenkyndig øvrighetsperson. Flere bærer armbrøst, et våpen som i Norge ble tatt i bruk på 

1100-tallet.

 

Kilder / referanser: Bok nr 1, 2, 3 og 4. 

 

According to the Gulating Law, every man was required to muster with weapon of various kind in times of war. In the old days only bows and axes were required. From the 12th 

century swards, spears and shields and even crossbows were required. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Foto: Bok nr 51

 

008. Kystforsvar i middelalderen 

Vedene er tent langs kysten. Ryttere møter fienden i strandsonen. Landstyrken er skjult i innlandet. Fartøyet som angriper er utrustet med kanoner og har

åpnet ild mot rytterne.

 

Kilder / referanser: Bok nr 3, nr 15, nr 24, og nr 51

 

The  Coastal defence is mustered by the vede warning system on the mountain tops. A cavalry unit on the beach is supported by land forces hiding in the forrests. Attacking 

ship is armed with guns , and bullets are fired against the cavalry unit on the beach.  


 


                                                            

                                                                                                                                                                                                       Bok nr 2, bind 1 

               

009. Sørlandets eikeskoger    
Fra midt på 1400-tallet fikk hollenderne handle eiketømmer direkte med skogeierne på Sørlandet. Hollenderne var 

dyktige sjøfolk og skipsbyggere og bygget handelsskip og marinefartøyer til flere land på kontinentet. I mer enn 200

år ble enorme mengder eikeskog hugget ned. Kong Christian IV forsøkte å stramme inn kontrollen med  tømmerhandelen. 

Han aktet å samle alle norgesfarere i Flekkerøy havn, for å seile derfra til Nederland i konvoi. Selv om han aldri fikk full 

kontroll med trelasthandelen til utlandet, tilfalt allikevel store summer statskassen i form av toll og avgifter. Bildet viser 

dekorasjon på nederlandsk sjøkart påført seilmerket "Den omvendte båt" ved Kristiansand samt norske tømmerhoggere. 

Det siste er sjeldent å se på et sjøkart. 

 

 

Kilder / referanser: Bok nr 2 og 6.   

 

From the 15th century, Dutch shipbuilders  were depending on  import of  Norwegian oak timber to build combatant ships and  cargoships 

for their own fleet, as well as other countries in Europe. In the following 200 years the old oak tree forrests in the southern part of 

Norway, were cut down and never replanted. The piceture showing a decoration on a Dutch sea chart, includes the name of a coastal 

beacon indicating the entrance of Kristiansand harbour together with lumberjacks in the oaktree forrest. A rather exceptional combination.      

 

                                                                                                             
             

                                                                                                                                                                                                          Foto: Kopi av tysk kogg

010. Kogg 

I andre halvdel av 1200-tallet fikk Hanseatene innflytelse i Norge. De drev utstrakt handelsvirksomhet og benyttet skip som var helt annerledes enn 

de nordiske langskip. Deres skip ble kalt kogger og var bredere, høyere og kortere enn langskipene. De utkonkurrerte  nordiske skipstyper både 

med hensyn til lasteevne og som krigsskip. Dette innebar slutten på en æra der Leidangen og langskipene ikke engang var i stand til å opprettholde 

sjøherredømme i sine nærområder. 

 

Kilder / referanser: Bok nr 1, nr 3 og  Wikipedia om kogg

 

In the later years of the 11th century there was an icreasing  influence of the Hanseatic League on trade in the Scandinavian countries. A weakening position of the 

Norwegian kingdom, caused by the loss of seapower and the tragic cosequences of the Black Plague, led to the end of the great area of Norways traditional leading 

position as a seafaring trade nation.  

 

                                                                                                                                                                                                                                    

        

                                                                                                                                                                                                                                Foto: Bok nr 4 

011. Skjærgårdsbåten

Til avløsning for Leidangen ble det på 1600-tallet etablert et kystvern av skjærgårdsbåter. Fra byene skulle det utrustet en noe større skipstype benevn galeier

Skjærgårdsbåtene  hadde en besetning på inntil 30 mann og var utstyrt med lette kanoner. De hadde en mindre seilføring og som oftest ble de rodd. Dermed 

kunne de manøvreres rask i trangt farvann. Galeiene var større med opp til 150 mannsbesetning, 20 par årer og tre mann på hver åre.  De mindre galeiene 

hadde kanoner i stevn eller akterut. De større hadde også tverrskips plasserte kanoner. Se bilde nr 027 av Løwendals galei.

 

Kilder / referanser: Bok nr 1 og nr  4

 

In the 17th century the Leidangen coastal defence system was replaced  by ships completly different from the traditional  viking-longships. Galleys - originally a Mediteraninen 

sailing-ship design - was introduced together with the smaller  skjærgårdsbåt (littoral warfare boat). The Norwegian galleys were armed wiht guns both in the bow and stern, 

and some had guns pointing abreast. A crew  up to 150 were manning 20 pair of oars. The much smaller skjærgårdsbåt  was a sailing ship armed wih small guns. The crew of 30 

men were able to maneuver the ship with oars. 

                   

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                         Foto: Bok nr. 3       

                                                                                                                                                                                           

012.Oldenborgmonarkiet     

Etter reformasjonen, 1536 - 1537, opphørte Norge å være eget kongerike. Med Christian  I ble fyrsteslekten

Oldenborgerne konger over de to land Danmark og Norge samt flere småstater (i dagens Sverige og Nord-

Tyskland). Det samlede rike ble Oldenborgmonarkiet. Norge hadde opprinnelig en lavstatusstilling på linje 

med småstatene. Mot slutten av 1600-tallet ble Norges stilling oppgradert. I begynnelsen av Christian IV 

regjeringstid var Danmark-Norge på høyden av sin makt: Den norsk-danske flåten, gjerne kalt fellesflåten, 

ble kraftig utbygd og var blant de sterkeste krigsflåtene i Europa. Det var denne flåten som gjorde det mulig 

å beherske de store sjøområdene i Norskehavet, Nordsjøen og Østersjøen som av danskene ble kalt 

"Kongens Strømme". 

 

Kilder / referanser: Bok nr 3     

 

After the Reformation, 1536 - 1537, Norways constitutional status  as an independent  nation came to an end. The 

Oldenborg monarchy,   including  Denmark,  Norway and several small states  came to power. Norway originally 

had a low status more equal to the small states. But along with the increasing  maritim power of this coalition, came 

the neccessety to value theaccsess to norwegian skills and traditions as a seafaring population. Under King 

Christian IV the Oldenborg monarchy was  on the peak of power and influence in northern Europe. But in his

last years the king  lost much of the Oldenborg monarchy`s position both at sea and on land. 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                   Foto: Bok nr 3

 

 

013. Kong Christian IV  

Christian IV ble kronet til konge av Danmark og Norge allerede som 19 åring i 1596. Han var  en av de få konger i 

dobbeltmonarkiet med store kunnskaper. Med sin solide utdannelse forsto han betydningen av gjøre seg kjent med 

sine nordiske land og folk. Han grunnla flere byer for å styrke handel og forsvar. Christianssand ble grunnlagt i 1641 

etter at han tidligere hadde avlagt gjentatte besøk i havnen Indre Flekkerø. Herunder hadde han sett betydningen av 

å etablere en hovedhavn på Skagerrak-kysten for å kunne sikre forbindelsene mellom Danmark og Norge og samtidig

kontrollere og utnytte sjøforbindelsene  mellom Østersjøen og Nordsjøen. Til tross for sine utvilsom store strategiske 

kunnskaper, var han uheldig i konflikter og kriger. Fellesmonarkienes maktposisjon og innflytelse i Norden gikk 

etterhvert tapt, særlig i siste del av hans regjeringstid. 

 

Kilder /  referanser: Bok nr 11 

 

Christian IV (1577 - 1647)  King of Denmark and Norway  was 19 years old when he was crowned in 1596. Being a  well educated young

man, he realized the advantage of  maintaining control of the borders to  Russia and Sweden. To improve and expand trade and defend 

his kingdom, he established provincial towns and castles. Among these were Christianssand - founded in 1641 - in order to secure  the 

sea lines of communicaton between the twin monarchies and control the waters between the Baltic Sea and the North Sea. Of grate

importance for the Kings finances, was the  protection of  his special privileges conserning trade-taxation on export from Norway. In

spite of his great efforts to strengthen and exspand his great kingdom, he failed to do so, and died as a sick and disappointed old man

 in 1577. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Foto:  Wilsters kart 1722. Original i Riksarkivet 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                 

014. Flekkerøy havn 

Peder Claussøn sier i sin Norges beskrivelse at mellom Flekkerøy og fastlandet på den vestre side "er den navnkundige havn Flekkerøy, hvilken 

er den allmindeligste havn i denne søndre part idi Norge ..." Sikkert er det  at havnen var vidt kjent og besøkt av hundrevis av skip på 1600-tallet,

iallfall fra 1650-årene. Som havn var den glimrende, med god plass og allikevel godt beskyttet i all slags vær, lettvint inn- og utseiling, likegyldig 

hvilken retning vinden stod fra og alltid isfri. 16. januar 1628 utgikk et kongebrev fra Christian IV til Christopher Giøe, lensherren på Agdesiden, 

med befaling om straks å bygge et blokkhus på Slottsøen i Flekkerøy, den senere Christiansø og Flekkerhus. I 1635 stod et blokkhus ferdig og 

fortøyningsringer var slått ned i fjellknausene. Men kongen hadde større planer, og allerede  samme år la han frem store utvidelsesplaner for 

riksrådet. Det ble bygget en festning med alt som dertil hørte og en mur rundt hele øya som nå ble gitt navnet Christiansø. Kongen ville gjøre 

stedet til en befestet og sikker havn, men også til et senter for administrasjonen av hele Agdesiden 

len på samme måte som Akershus, Bergenhus og andre festninger i hans vidstrakte kongerike. I den sammenheng ble navnet Flekkerhus benyttet.  

 

Kilder / referanser: Bok nr 6, nr 58

 

The waters between the island  Flekkerøy and the mainland south west of Kristiansand, offers excellent anchorage for sailing vessels. In the 1700-century several hundred ships entered

these waters every year. King Christian IV of  Denmark and Norway realized the neccessity to give protection to ships entering the harbour, as well as take care of his economic interests 

conserning taxes and customs. Concequently he ordered the construction of a fortress - Flekkerhus - similar to Akershus  (Oslo) and Bergenhus (Bergen)

in order facilitate the administration of the southermost region of Norway.     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Foto: Bok nr 15 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

015. Christiansø                                                                                                                                                                                                                                     

Fra 1550-årene hadde Flekkerøy vært den viktigste havn på Agder. I 1556 gav Kong Christian IV ordre om å etablere en festning som kunne forsvare

denne strategisk viktige havnen mellom Flekkerøy og fastlandet. I en fart ble det reist et blokkhus på en holme i  Vestergabet, og siden ble jordegods lagt 

til. Fra 1559 bar befestningen det stolte navn Flekkerhus, slik Oslo og Bergen hadde sine befestninger Akershus og Bergenhus. Agdesiden kaltes 

Flekkerhus len. Tidlig på 1560-tallet ble det fredelige forhold. Anlegget forfalt på grunn av manglende bevilgninger,og virksomheten  ble nedlagt. 

En ny festning nærmere fastlandet - Fredriksholm - overtok ansvaret for innløpsforsvaret i Vestergapet. 

 

Kilder / referanser: Bok nr 6  

 

The Danish - Norwegian King Christian IV considered  the sheltered sound  between the island  Flekkerøy and the mainland to be a strategic well suited place to eatblish

 a  permanent well protected anchorage. In 1556 he ordered the building of a fortress on the small island in the western approaches, and named it Christiansø. The local 

resources of manpower and infrasructure were inadequate for the Kings ambitious plans. The project was abandoned, and a smaller scale fortress - Fredriksholm - was

built  closer to the mainland.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                  

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                      

  Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,   6 7,   8,   9
   

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                       

              

                                                                                                                                                               

               

                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

 

     

 

                                           

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

                                                  

                                                                                                                                                                                

   

 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                            

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Foto: Bok nr 6 

        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                   

     

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

          

                                                                                            

                                                                                                                                                                                        

  

 

        

        

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                          

               

                                                       

                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

  

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

                                                                                                               

                                         

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Foto: Kopi av tysk kogg

                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

      

                                                                                                                                                                                  

                                                       

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                         

                    

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                         

                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                         

                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


 

 

 

                                            

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Foto: Kopi av tysk kogg

                                                                                                                                                                                

       

                                                                    

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                        

  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

  

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

                                                                                                               

                                         

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            

 

 

                 

          

 

 Side

Fra bilde

Til bilde

 

    1

   001   

    008

 

    1

   009   

    010

                                                                                                                                                                                                        

 1 - 3 

   011  

    043

 

 3 - 4

   044  

    056

 

    4  

   057  

    065

 

    5

   066  

    072

 

 5 - 7

   073   

    097

 

 7 - 8

   098  

    108

 

 8 - 9

   109 

    123

 

    9

   124   

135

                                                                                 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                   

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                             
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                               


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                      
 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                        

                                                                                                                                                 

 

                                                                    

                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 


 

 

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

.                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                            

 

                                                                                                                                                                                             

.                                     

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                           .