Gater i gamle Kristiansand
 


del  1  
 

                                                                                       Tilbake til  Startsiden 
                                                                                       Klikk til side  1,   2,   3,   4


Tekstene er laget i samarbeid med Vest-Agder Fylkesmuseum, 
og bildene gjengis med museets tillatelse. 

Web-arbeid og tekstutforming: Torvald Slettebø

English vertion: Derek MurphyVest-Agder Fylkesmuseum, fra Riksarkivet: Kart fra 1662.  

Utsnitt av et kart fra 1662. Det fulgte en handelsprivilegie-søkand til Kongen i København. Byen var 21 år gammel, og kanskje vi kan si nettopp "myndig".

Section of the map from 1662. Application for trading privileges was sent to the King in Copenhagen. The town was then 21 years old so we can well  say that this was a sign of coming of age.


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5162

Ennå bebyggelse bare mot sjøen. Det indre av Kvadraturen lå i mange år som en snauhogd sandmo. Gravane, den utgravde kanalen, kom tidlig, og ble vedlikeholdt med tollinntekter. Vesterhavnen gav vinter-bekyttelse for store skip, også orlogsfartøy.

Built up areas just facing the sea. For a long period in the history of the town the centre of Kvadraturen  was a deforested sandy heathland. The Gravane canal was excavated at an early period and was maintained by custom dues. The western harbour – “Vesterhavn” - provided winter shelter for large ships, naval vessels as well.


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5162

Vesterhavnen var lenge for grunn for store fartøy.
Bro ut til en tidlig skanse på holmen vi i dag kaller Festningen.
Brukbare ankringsforhold for vinteropplag langs elvebredden.
Og tømmerfløting, både fra Otra, og fra Topdalselva.

For a long time the western harbour of “Vesterhavnen” was too shallow for large vessels. Bridge over to the former entrenchment, today known as Festningen. Reasonable winter-anchorage along the river banks. Timber floating on the Otra and Topdalselv rivers.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2

Fra Baneheia, før brannen 1880, med den gamle domkirken. Markensgaten, ut til "marka", løper mot oss fra Østerhavnen, og stenges av en bygning som allerede da kaltes "Slottet".

From Baneheia, prior to the 1880 town fire, with the old cathedral. Markensgaten, the way out to the fields, runs towards us from the eastern harbour of “Østehavnen” and is hidden from sight by the building that even in those days was known as “Slottet”.
Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5013. Utsikt fra Bellevue fra slutten av 1880-tallet

Kristiansand sett fra Bellevue mellom 1885 og 1892. I forgrunnen Paviljongen og KMV. I forgrunnen sto i byens første tid to galger og en steile: Et hjul på toppen av en stake, der lemlestede forbryterlik ble lagt, til avskrekking.

Kristiansand as seen from Bellevue between 1885 and 1892. In the foreground the Pavilion and the KMV yards. In the early days of the town there were two gallows here and a stake and wheel to remind potential criminals of their possible fate. 

 

 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5004

Kristiansand mellom 1885 og 1892 sett fra Baneheia. I forgrunnen Reperbanen og Banehaven, og fasaden på husrekka mot Tordenskjoldsgate. "Hospitalet" (som ennå står) ytterst til venstre, deretter huset til hospitalets "spisemester" Aanen Jacobsen.

Kristiansand between 1885 and 1892, as seen from Baneheia. In the foreground the “Reperbanen” and “Banehaven” and the frontage of of a row of houses facing Tordensskjoldsgate. The Hospital –still standing – furthest to the left and the residence of Aanen Jacobsen, the hospital victualler.


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5004 utsn.

Samme bildet i utsnitt. Tre generasjoner vinduer: Gamle smårutede, i huset bak, ble skiftet ut med moderne engelske skyvevinduer (til høyre i forgrunnen), som passet dårlig til vårt klima. Og så kom Sveitserstilen, i vinduene midt på bildet.
Venstre halvpart av dette huset ble revet -


A section of the same picture. Three generations of windows; old windows with small panes in the house at the rear of the picture and then the change to more English style sash windows (to the right in the foreground) and these were hardly suitable for our clinate. Finally Swiss style windowsin the centre of the picture.Vest-Agder Fylkesmuseum, arki vnr. 5003

- da Kirkegaten ble forlenget inn i "Nybyen".
Sett fra Baneheia mellom 1885 0g 1892. Kirkegaten -.


- when Kirkegaten was extended in to Nybyen. Taken from Baneheia between 1885 and 1892. The cathedral - 
 Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 270-8

- og midt i bildet, over ordet "Kirkegaden", ser vi den gjenstående halvdel av huset. "Nybyen" i forgrunnen. Og ny brannstasjon med spisst tårn etter 1892.

- and in the centre of the picture, above the written word of ”Kirkegaden”, we can see the remaining half of the house. “Nybyen” in the foreground. And the new fire stsation with tower after 1892.                                                       Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5179

Øverst i Kirkegaten mot Baneheia. Det avskårne huset, sett mot Baneheia.

Upper Kirkegaten towards Baneheia. The partly demolished house, seen from Baneheia.


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5004 utsn.

Bygningene øverst i Kirkegaten.  Domkirken sto ferdig i 1885, mens brannstasjonen til venstre brant i 1892. Slik kan bildet dateres.

The buildings in upper Kirkegaten. The cathedral was completed in 1885, while the fire station to the left burned down in 1892. A method for dating the pictures.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5040

Fra kirkespiret: Krysset Markens / Rådhusgaten.
Berges bokhandel helt til høyre. Rådhuset til venstre i bildet, en murbygning der senere posthuset kom. Den ble revet før brannen i 1892.

Helt til venstre: Langfeldts hus fra 1810, som avgrenset torget.


From the cathedral spire; Markens crosses Rådhusgaten. Berges bookshop to the far right. The Town Hall – “Rådhuset” – to the left in the picture, a brick building, later the site of the post office. It was demolished before the town fire of 1892. To the far left; Langfeldts house from 1810, bordering the square.


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5041

Kristiansand sett fra kirkespiret mot Vesterhavnen. Markensgate, med Berges bokhandel og Wintersborg. Til høyre løper Gyldenløvesgate mot havnen. Før 1892. De to patrisierhusene mot Vestre Strandgate står ennå.

Kristiansand as seen from the cathedral spire with a view over Vesterhavnen, Markensgate with Berges bookshop and Winmterborgs. To the right Gyldenløvesgate runs down to the harbour. Pre 1892. The two stately buildings facing Vestre Strandgate still stand today.
 Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5037

Kristiansand sett fra kirkespiret mot Karantenehavnen på Odderøya, før 1892.

Kristiansand seen from the cathedral spire looking towards ”Karentenehavn” – the quarentine harbour – on Odderrøya, pre 1892.


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5326

Fra Bellevue, etter 1900. Jernbanen er kommet. Vei mot Renneville til venstre. Gundersens Vinforretning stor bygning  helt til høyre.

From Bellevue, after 1900. The railway is now on the scene. The road to Renneville to the left. Gundersens wine store the large building to the right.

 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5043

Fra kirkespiret, mot Lund. Gyldenløvesgate til venstre og Rådhusgaten til høyre. Før 1892. Johnsens kolonialforretning.
Wilhelm Krags fødested?


From the cathedral spire, in the direction of Lund. Gyldenløvesgate to the left and Rådhusgaten to the right. Pre-1892. Johnsens grocer’s shop. Wilhelm Krag’s place of birth?
Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 18

Fædrelandsvennen nærmest, så Knudsens hjørne, og Stendals forretning. Fra mellomkrigstiden.

The local newspaper office of Fædrelandsvennen nearest, Knudsen’s corner and Stendals shop. From the inter-war period. 

                        Tilbake til "Gamle bilder"                 Neste side

 

                       Klikk til side  1,   2,   3,   4