Lærerutdanning i 170 år
Fra Holt Seminar til 
Universitetet i Agder.

Bilder fra jubileet 2. september 2009

 

 

 

 

Bildebredde beregnet for de nye breiskjermene.
Blir bildet for stort, zoomer du ut slik:
Hold nede Ctrl-tasten og klikk - (bindestrek/minus).
Zoom inn igjen med Ctrl og +

Foto, tekst og webarbeid: Torvald Slettebø, 
Universitetet i Agder, Seniorsenteret,
oktober 2009

 

 

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,  4,   5,   6,   
                                                                           

       Øyvind Bjorvatns jubileums-invitasjon:                                            

"Holt Seminar / UiA feirer 170-årsjubileum

Når Holt Seminar, (Christiansand Stifts Skolelærerseminarium) snart feirer sitt 170-årsjubileum, er det samtidig et jubileum for Universitetet i Agder (UiA). Den pedagogiske utdanninga i landsdelen er nå en viktig del av vårt universitet, og foregår i Kristiansand. Men det var altså i Holt det hele begynte.

Etter at Stortinget hadde gjort sitt historiske vedtak, kom undervisningen i gang den 2. september 1839. De atten første elevene ble fordelt på to klasser etter en opptaksprøve. Den eldste eleven var holtingen Samuel Halvorsen, som var 42 år gammel og eldre enn seminarbestyreren.

Holt Seminar var et av de statlige stiftsseminarene (toårige lærerskolene) som ble satt i gang i første halvdel av 1800-tallet. Hensikten var å bedre lærerutdanninga, som var svært mangelfull. Nå skulle hvert bispedømme (stift) få sin offentlige lærerskole.  ”Vår” skole ble altså lagt til Holt prestegård. Kristiansands stift var stort den gangen, og omfattet i tillegg til de to Agder-fylkene, også Rogaland og de indre bygdene i Telemark.

En kan undre seg over at lærerskolen ble lagt så langt øst i bispedømmet, men det hadde sine praktiske årsaker.  For det første var det ledige lokaler på prestegården i Holt, og for det andre var den unge soknepresten, Andreas Faye, alt den gangen kjent som en dyktig pedagog, prest og historiker. Han ville bli en ideell bestyrer.  Dessuten  la de bestemmende myndigheter i Kristiania (Oslo) vekt på at seminaristen skulle skånes for uheldig påvirkning fra urbane miljøer som i Arendal og Kristiansand. Stortingspolitikerne regna med at de aller fleste av dem ville komme fra landsbygda, der fristelsene ikke var så påtrengende!

I presteboligen på Holt ble det innreda to klasserom i 2. etasje, pluss et lite lærerrom. Det siste var så lite at den yngste læreren måtte stå når alle var til stede samtidig. Dessuten disponerte skolen et sang- og musikkværelse i allmuestua, mellom presteboligen og kirka. Der ble det også holdt elevmøter, og det heter det seinere at så vel Johan Sverdrup som Søren Jaabæk måtte stande til rette. Praksisopplæringa ble lagt til Holt faste skole, litt nord for kirka. Der fikk ”Skolemestrenes Konge”), Andreas M. Feragen, etter hvert ansvaret. I så vel teori som praksis ble det lagt stor vekt på at de vordende lærere skulle forberedes også til å bli klokkere (kirkesangere).

Seminaristene hadde seks dagers skoleuke, og i tillegg skulle de delta i gudstjenesten i kirka om søndagen. Helt fram til 1871 var seminarbestyreren og Holt-presten én og samme person. Elever som ikke kunne bu heime, leide rom på gårdene i nærheten av skolen. 

 I 1877 ble lærerskolen flytta fra prestegården i Holt til det nedlagte tukthuset i Kristiansand. Da var 445 lærere blitt uteksaminert. De aller fleste kom fra bygdene i bispedømmet, og alle var gutter og menn. Blant de mest kjente var Arne Garborg og Jørgen Løvland, som seinere kom til å spille viktige roller i kulturliv og politikk.

I dag er så vel den ene seminarsalen som øvingsskolen utstyrt omtrent som de var på 1800-tallet. Derfor er det naturlig at 170-årsmarkeringa foregår i Holt. Lærerutdanninga foregår nå i Kristiansand, og er en viktig del av universitetet i Agder. Rektor Torunn Lauvdal vil være til stede ved jubileet på den gamle seminarsalen, og hun vil komme med enhilsen fra UiA. 

Det er Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand som står for arrangementet, som vil foregå dels på seminarsalen, dels i Holt kirke og dels på øvingsskolen /Feragen skole), der det blir både omvisning og bevertning. Folk fra så vel universitetet som Aust-Agder fylke og Tvedestrand kommune er invitert. Dessuten representanter for lag og institusjoner. Siden UiAs vogge sto på Holt, vil formannen i historielaget, Harald Langmyr,  avduk ei lita vogge med innskriften ”Holt Seminar 1839. UiA”."

                                                                                                Øyvind Bjorvatn

  r

                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

1.
Andre november 2009 inviterte Øyvind Bjorvatn til jubileumsfering på Holt.

 
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

2.
Da var det 170 år siden de første seminaristene inntok sine plasser i prestegårdens undervisningsrom, øvest til høyre i bildet.

 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

3.
De smårutete vinduene fra den gang er pietetsfullt bevart.

 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

4.

Flagget er heist, og en gruppe inviterte venter utenfor -

 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

5.

- og der kommer selveste prost Andreas Faye, seminariebestyreren fra 1839, og ønsker velkommen.
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

6.

Opp trappa til seminarierommene, samme trappa som seminaristene sleit fra 1839 til 1977.
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

7.

 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

8. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

9.
"Andreas Faye" til venstre, og hans kirke gjennom vinduet til høyre.
 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

10.

Den virkelige Andreas Faye til høyre var en relativt ung mann da ha startet Seminariet på Holt - 

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

11.

- mens vi er blitt vant til hans portrett fra eldre år. Henrik Ibsen og Ivar Aasen kjenner vi også avbildet  som oldinger. 


 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

12a.

Øyvind Bjorvatn, tidligere stortingsmann, er en av de kjente menn som har fått sin start som seminarist på det som opprinnelig het Christiansands Stiftsseminar. Her sammen med nåværende universitetsrektor Torunn Lauvdal før omvisning på Holt Skolemuseum. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

12b.
Vuggen til Universitetet i Agder sto altså på Holt for 170 år siden, og den overrekkes her av "Andreas Faye" til nåværende Universitetsrektor.  

                                                                                                                                                                                            Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

13.
Det ble satt overmåte stor pris på at universitetsrektor Lauvdal sammen med en gruppe medarbeidere fra UiA hadde prioritert jubileumsmarkeringen og tatt seg tid til å komme til Holt. 

                                                                                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

14.
Det største av seminarierommene er forsøkt gjenninnredet så nær det opprinnelige som det gikk an å komme. 

          

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side  1,   2,   3,  4,   5,   6,